oznakowania

 

 

Projekty Europejskie

flagi UENasze projekty:

 1. Tytuł Projektu: „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” nr RPPM.14.01.00-22-0003/22.

  Oś priorytetowa: 14 Integracja imigrantów
  Działanie: 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  Dofinansowanie projektu z UE : 850 000 zł

  Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

  Informacje o rekrutacji na kurs
  Tłumaczenie - informacja do rekrutacji
  Wzory klauzul informacyjnych dane osobowe
  Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru Zarządzanie RPO
  Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST
  Zakres danych osobowych
  Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu
  Deklaracja uczestnika projektu
  Ankieta wstępna
  Ankieta podsumowująca

 2. Tytuł Projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”

  Oś priorytetowa: 3 Edukacja
  Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa
  Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
  Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego
  Dofinansowanie projektu z UE: 1 804 902,00 zł

  Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 3. Tytuł Projektu: „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”


  Oś priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe
  Działanie: 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
  Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych: WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni, WZSP w Słupsku
  Dofinansowanie projektu z UE: 7 873 565,71 zł

  Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 4. Tytuł Projektu: " Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013"

  Zakres robót :

  Modernizacja systemu grzewczego CO i CT- rozbiórka zładu i montaż grzejników, instalacji, armatury

  Modernizacja instalacji elektrycznej - montaż instalacji fotowoltaicznej

  • Wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej

  • Przygotowanie konstrukcji i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

  • Roboty dociepleniowe

  • Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

 5. Tytuł Projektu: „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego”

  Oś priorytetowa: 5 Zatrudnienie

  • Działanie: 5.4 Zdrowie na rynku pracy
  • Poddziałanie: 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy
  • Cel projektu: Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oraz ograniczenie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i zawodowych w miejscu pracy
  • Dofinansowanie projektu z UE: 3 066 077,33 zł

  Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego